Menu

Tôi không dám báo cáo bởi vì gia đình tôi sở hữu ơn nhà chồng, mặc dù tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ bởi vì buộc phải khiến cho “vợ hờ”

Tôi không dám thông báo bởi vì gia đình tôi mang ơn nhà chồng, mặc dù tôi muốn ly hôn quách cho đỡ tủi khổ vì cần làm “vợ hờ” của một người chồng vô tâm và lẻ loi. Niềm tin sai chỗ Tôi